Quyền kiểm soát từ phụ huynh

Với quyền kiểm soát từ phụ huynh, bạn có thể kiểm soát các quy tắc sử dụng internet cho trẻ bằng nhiều nội dung khác nhau, ví dụ như lịch trình truy cập, hoặc tạm dừng internet trong thời gian làm bài tập về nhà, thời gian đi ngủ…